Login:
Hasło:


Partnerzy

Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry”

ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny,

tel. +48 41 260 81 53, fax: +48 41 302 61 07
e-mail: alubek@wokollysejgory.pl


Obszar Lokalnej Grupy Działania leży w krainie magicznych miejsc, wydarzeń i ludzi czyli w centrum Gór Świętokrzyskich - Wokół Łysej Góry. Stowarzyszenie swym zasięgiem obejmuje siedem gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Masłów, Łączna, Suchedniów i Wąchock. Teren naszej LGD to obszar najwyższych pasm Gór Świętokrzyskich o powierzchni 636 km2. Na mapie Polski możemy je odnaleźć w środkowo – wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Chlubą naszego regionu jest bogate, tysiącletnie dziedzictwo kulturowe, toteż tereny te obfitują w jego namacalne ślady w postaci zabytków i reliktów przeszłości. Tradycje kultywują również mieszkańcy, którzy aktywnie uczestniczą w życiu lokalnym pielęgnując tutejsze zwyczaje i obrzędy. LGD Wokół Łysej Góry powstała w wyniku realizacji projektu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pod nazwą „Na nas nie ma mocnych. Partnerstwo dla rozwoju obszarów wiejskich w sercu Gór Świętokrzyskich”. Projekt sfinansowano w ramach Pilotażowego Programu LEADER +, czyli działania 2,7 Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” skupia partnerów reprezentujących trzy sektory: społeczny, gospodarczy i publiczny. Jego założeniu przyświecała idea integracji, rozwoju i pobudzania do działania społeczność lokalną.

Stowarzyszenie “DREAM TEAM”

ul. Głowackiego 4, lok. 6/1, 25-368 Kielce,

tel./fax: +48 41 342 67 16
e-mail: dreamteamck@wp.pl


DREAM TEAM - Stowarzyszenie powstało ponad 8 lat temu. Wykonuje swoją działalność poprzez realizację projektów o różnorodnej tematyce. Promuje idee integracji europejskiej, prowadzi działania na rzecz sektora MŚP, osób rozpoczynających działalność gospodarczą, bezrobotnych, dzieci, młodzieży i studentów. Jako jedna z pierwszych instytucji w województwie świętokrzyskim rozpoczęła informowanie mieszkańców województwa świętokrzyskiego o korzyściach płynących z naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej. Najciekawsze projekty zrealizowane przez DT, finansowane ze środków zewnętrznych, to: konkursy dla uczniów pn. „Europa bez tajemnic” oraz regionalna edycja ogólnopolskiego konkursu pn. „Teraz integracja! Symulacje negocjacji o członkowstwo Polski w UE. Stowarzyszenie zostało wyróżnione tytułem „Zwyczajni-niezwyczajni” za znaczący wkład w szerzenie idei integracji europejskiej. Realizowało również projekty gospodarcze - “Jak założyć własną firmę na wsi”; projekt NBP realizowany w partnerstwie z RCIE w Kielcach „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w państwach UE”.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie “Południowa Warmia”

ul. Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo

tel. +48 89 674 04 85
e-mail: lgd@poludniowawarmia.pl


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia" obejmuje swoim zasięgiem 7 gmin położonych w województwie warmińsko-mazurskim sąsiadujących bezpośrednio z Olsztynem - stolicą Warmii i Mazur. Są to gminy: Barczewo, Biskupiec, Kolno, Olsztynek, Purda, Sorkwity i Stawiguda.
Obszar działania LGD "Południowa Warmia" jest spójny terytorialnie, łączą go tradycje historyczne, kulturowe i przyrodnicze oraz pomysł na rozwój i chęć współpracy. Tereny wiejskie tego obszaru zajmują powierzchnie 1868 km2, co stanowi 99,05% terenu objętego strategią. Charakteryzują się one czystym środowiskiem, dużą ilością lasów i jezior. Miasta zajmują powierzchnie 18 km2 (co stanowi 0,95% całości), a ich charakterystyczne walory to zachowany układ urbanistyczny, niepowtarzalny charakter i klimat "małych miasteczek", wyjątkowo silne więzi międzyludzkie i zachowany "duch czasu".
Głównymi celami LGD Południowa Warmia są działania stymulujące zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawa ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także aktywizacja oraz współpraca lokalnych środowisk oraz działanie na rzecz poprawy stanu infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania turystyki wiejskiej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “EUROGALICJA”

ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Małopolski

tel. +48 17 771 00 05, fax: +48 17 771 00 06
e-mail: biuro@eurogalicja.org


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” usytuowane jest na obszarze sześciu gmin centralnej części województwa podkarpackiego: Czarna, Głogów Małopolski, Sokołów Małopolski, Trzebownisko, Kamień i Krasne w sąsiedztwie stolicy Podkarpacia Rzeszowie oraz w pobliżu miasta Łańcut dawnej siedziby rodów magnackich. Region położony jest w południowo wschodniej części kraju, graniczy od wschodu z Ukrainą, od południa ze Słowacją oraz z województwami: lubelskim, świętokrzyskim i małopolskim. Gminy tworzące obszar partnerstwa należą do dwóch powiatów: rzeszowskiego i łańcuckiego. Na obszarze LGD znajduje się międzynarodowe lotnisko w Jasionce. Odległość od dużych ośrodków przemysłowych, naturalne walory krajobrazowe, warte zobaczenia zabytki, unikalne tradycje, różnorodna kultura i sztuka, bogata oferta zagospodarowania czasu wolnego oraz rozwijająca się baza noclegowo-gastronomiczna sprawiają, że jest to miejsce posiadające doskonałe warunki do wypoczynku i turystyki.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Leśny Krąg”

ul. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski

tel./fax: +48 15 872 26 52
e-mail: biuro@lesnykrag.pl


Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” to porozumienie partnerskie osób i instytucji zainteresowanych rozwojem i poprawą jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich Partnerstwo powstało w 2006 roku w ramach I Schematu Pilotażowego Programu Leader+Partnerstwo LGD „Leśny Krąg” przybrało formę stowarzyszenia, w skład którego wchodzą reprezentanci siedmiu gmin, powiatu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i instytucji publicznych oraz osoby fizyczne, razem 113 członków funkcjonujących na spójnym obszarze, w oparciu o wielowiekowe więzy historyczne, kulturowe i przyrodnicze - głównie obszar Lasów Janowskich.
Poprzez promocję i pracę naszych członków chcemy zachęcić kolejnych animatorów do pracy na swoim terenie, wykorzystać tkwiący w nich potencjał w celu realizacji wspólnych zadań oddolnego podejścia programu Leader i pełnego osiągnięcia założonych celów. Współpraca oraz wspólny wysiłek ludzi z różnych sektorów umocni wiarę w możliwość poprawy jakości życia oraz sytuacji ekonomicznej w naszej „małej ojczyźnie”.

Lokalna Grupa Działania “Biebrzański Dar Natury”

Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo

tel. +48 86 273 80 44
e-mail: lgd.biebrza@op.pl


Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury jest stowarzyszeniem założonym w 2008 roku. Swoim działaniem objęła obszar gmin: Grajewo, Radziłów, Rajgród, Wąsosz. W 2011 roku w poczet członków stowarzyszenia wstąpiła gmina Szczuczyn. Celem Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju szczególnie obszarów wiejskich poprzez realizację lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez LGD, aktywizację ludności wiejskiej, podtrzymywanie tradycji i tożsamości kulturowej, ochronę dziedzictwa przyrodniczego, wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i potencjału sektora pozarządowego, wspomaganie rozwoju turystyki, rekreacji na obszarze działania. Najcenniejszym obiektem przyrodniczym LGD jest unikatowy na skalę europejską Biebrzański Park Narodowy i jego Otulina. Gminy LGD częściowo wchodzą w jego skład lub stanowią jego bezpośrednią otulinę.
Podstawą gospodarki na obszarze LGD jest produkcja rolna. Pomimo stosunkowo niskiego wskaźnika jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej gospodarstwa rolne charakteryzują się wyższą od przeciętnej towarowością. Stale rośnie odsetek gospodarstw o średnich i dużych areałach ze względu na uwarunkowania ekonomiczne i prawne, a zwłaszcza politykę odbiorców mleka sprzyjających tworzeniu gospodarstw wysokotowarowych, wielkoobszarowych i wyspecjalizowanych w produkcji mlecznej.1.0.2.38