Login:
Hasło:


Region ŚWIĘTOKRZYSKI

REGION


Województwo świętokrzyskie położone jest w środkowo-południowej części Polski. Graniczy z województwami: mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim i łódzkim. Region Świętokrzyski zajmuje szczególne miejsce na mapie geograficznej, historycznej i gospodarczej Polski. Województwo przecinają ważne szlaki komunikacyjne (drogi międzynarodowe E-77 i E-371, szerokotorowa dawna Linia Hutniczo-Siarkowa oraz Centralna Magistrala Kolejowa). Województwo świętokrzyskie położone jest prawie w całości na Wyżynie Małopolskiej. Zachodnią granicą regionu jest Pilica, wschodnią i południową Wisła. Północno-wschodnia część województwa to Wyżyna Kielecka, w skład której wchodzi Płaskowyż Suchedniowski, Góry Świętokrzyskie, Przedgórze Iłżeckie, Wyżyna Sandomierska, Pogórze Szydłowskie. Na zachodzie leży Wyżyna Przedborska, do której zaliczają się Wzgórza Opoczyńskie, Niecka Włoszczowska, Pasmo Przedborsko-Małogoskie, Wzgórza Łopuszańskie. Na południu leży Niecka Nidziańska, a w niej płaskowyż Jędrzejowski, płaskowyż Proszowicki i Niecka Połaniecka. Klimat województwa jest ściśle powiązany z ukształtowaniem powierzchni. Roczne amplitudy temperatur są wysokie - lata są tu dość ciepłe, a zimy chłodne. Okres wegetacji waha się od 200 do 215 dni. Roczna suma opadów wynosi od 550

 


do 650 mm. Ostrzejszy klimat panuje w Górach Świętokrzyskich, gdzie odnotowuje się temperatury niższe niż na pozostałych obszarach województwa. Krótszy jest tam również okres wegetacji (ok. 190 dni), a suma opadów sięga nawet do 800 mm). Województwo Świętokrzyskie obejmuje powierzchnię 11672 km2 (3,7 % powierzchni kraju). Liczba ludności wynosi 1.273.054. Oś systemu komunikacyjnego w regionie stanowią drogi krajowe Nr 7 (Gdańsk - Warszawa - Kielce - Kraków – Chyżne), 73 (Wiśniówka-Kielce – Busko Zdrój – Tarnów – Jasło) i 74(Sulejów - Kielce – Kraśnik – Frampol –Zamość – Hrubieszów). Sieć drogowa województwa świętokrzyskiego liczy 12129 km, z czego długość dróg krajowych wynosi 752 km. Na terenie województwa brak jest autostrad, a długość dróg dwujezdniowych klasyfikuje województwo świętokrzyskie na 14. miejscu w kraju. Jej uzupełnieniem jest szerokotorowa linia kolejowa (LHS) na Ukrainę, lotnisko w Masłowie (z posterunkiem granicznym i celnym) oraz port rzeczny w Sandomierzu. Największe miasta:
Kielce - 205445
Ostrowiec Świętokrzyski - 78866
Starachowice- 55126
Skarżysko-Kamienna- 52898


www.sejmik.kielce.pl

 


example1 
example1 
example1 

GOSPODARKA


Województwo świętokrzyskie podzielone jest na 102 gminy i 14 powiatów, w tym jedno miasto na prawach powiatu – Kielce. Województwo ma charakter przemysłowo-rolniczy. Bardzo wyraźny jest podział na przemysłową północ regionu oraz rolnicze południe i wschód. W rejonie Sandomierza i Opatowa ukształtował się znaczący ośrodek ogrodniczy i sadowniczy. Do najważniejszych ośrodków przemysłowych, a zarazem miejskich, należą: Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna i Sandomierz, Staszów i Końskie. Kielce pełnią rolę administracyjnego, kulturalnego i gospodarczego centrum regionu. Gospodarka regionu świętokrzyskiego bazuje przede wszystkim na przemyśle materiałów budowlanych, w tym wydobywczym. Istotną rolę odgrywa również przemysł metalurgiczny, maszynowy, precyzyjny i spożywczy. Budowę nowej gospodarki wspiera Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Duże znaczenie dla rozwoju gospodarki województwa odgrywają imprezy targowe, organizowane przez Targi Kielce Sp. z o.o. Kielce, ktore znalazły się na drugim miejscu po Poznaniu w rankingu polskich miast targowych. W regionie jest zarejestrowanych w rejestrze REGON 107068 podmiotów gospodarczych funkcjonujących w następujących rodzajach działalności: handel i naprawy 37,3 %;obsługa nieruchomości 11,8%; budownictwo 11,7%; przetwórstwo przemysłowe 9,4%; transport gospodarka magazynowa i łączność 7,1%;

 


działalność usługowa komunalna, społeczna i pozostała indywidualna 6,5%. Najwięcej podmiotów prowadzi działalność na obszarze Kielc (27,0%) oraz odpowiednio w powiatach: kieleckim (11,8%), ostrowieckim (10,4%), skarżyskim (7,3%), starachowickim (6,5%), koneckim i sandomierskim (5,9%), jędrzejowskim (5,6%), buskim (5,2%) oraz staszowskim (4,7%), z kolei najmniej – w powiatach: opatowskim (3,1%), włoszczowskim (2,9%), pińczowskim (2,2%) oraz kazimierskim (1,4%). Przemysł województwa ukształtowany został w ścisłym powiązaniu z istniejącymi tu zasobami surowców skalnych, chemicznych i energetycznych oraz z wielowiekowymi tradycjami związanymi z wytwarzaniem i obróbką metali. Duże zasoby różnorodnych kopalin stanowią dobre zaplecze do rozwoju produkcji materiałów budowlanych. W rejonie Kielc oraz południowo-zachodniej części województwa występuje duża koncentracja przemysłu wydobywczego kopalin i przeróbki surowców skalnych, w tym wapieni dla przemysłu cementowego i wapienniczego. Na południowym obszarze województwa występują cegielnie, tam też ma miejsce największa w kraju produkcja wyrobów gipsowych. Kluczowy dla województwa jest także przemysł metalurgiczny, maszynowy, odlewniczy i precyzyjny. W województwie produkuje się również stal i wyroby hutnicze. Istotną rolę odgrywa przemysł spożywczy – 16,1% produkcji sprzedanej województwa.

www.wrota-swietokrzyskie.pl

 


example1 
example1 
example1 

TURYSTYKA


Województwo świętokrzyskie posiada urozmaicony i zróżnicowany krajobraz. Historia przeplata się tu z legendą, a wspaniałe zabytki architektury, kultury i pomniki przyrody przybliżają zamierzchłe czasy i przedstawiają region sprzed setek lat. Na szczególną uwagę zasługują Góry Świętokrzyskie, które stanowią turystyczne centrum regionu. Nazwa obszaru pochodzi od relikwii Krzyża Świętego, które przechowywane są w klasztorze pobenedyktyńskim na Łysej Górze. Góry Świętokrzyskie ciągną się przez centralną część województwa z zachodu na wschód. Te najstarsze obok Sudetów góry w Polsce i jedne z najstarszych w Europie osiągają w najwyższym punkcie wysokość 612 m n.p.m. – jest to Łysica leżąca w paśmie Łysogór. Województwo świętokrzyskie należy do najczystszych województw w Polsce. Region świętokrzyski wyróżnia rozmaita budowa geologiczna, ukształtowanie formy powierzchni terenu, warunki klimatyczne, hydrologiczne oraz bogactwo świata zwierzęcego i szaty roślinnej, stąd aż 67% powierzchni województwa objętych jest prawną ochroną przyrody. Pod tym względem świętokrzyskie znajduje się w Polskiej czołówce. Jest to związane z występowaniem na terenie województwa świętokrzyskiego istotnych elementów europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 oraz programu ECONET. Ciągłe inwestycje w promocję turystyki świętokrzyskiej, między innymi: rozbudowa bazy noclegowej, lepsze oznaczenia szlaków turystycznych, szlaków turystyki konnej i tras rowerowych sprawia, że z roku na rok województwo świętokrzyskie staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla turystów. Zapraszamy do magicznego i pełnego energii Regionu Świętokrzyskiego.

 


Zapraszamy do Miejsc Mocy – miejsc, z których można „czerpać garściami” moc duchową, fizyczną i intelektualną, miejsc będących ogniskami atrakcji, które dają siłę odwiedzającym. W poszukiwaniu sił duchowych płynących z religii i miejsc kultu mogą Państwo odbyć wędrówkę na Święty Krzyż, do Kałkowa-Godowa, szlakiem Cystersów i sanktuariów. Można zajrzeć do ustronnych enklaw ciszy i spokoju w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach, przystanąć obok przydrożnych kapliczek na Ponidziu oraz zajrzeć do licznych mniejszych i większych świątyń i kościołów. Mocą intelektualną napełnią Państwa podróże do historycznych miejsc Ziemi Świętokrzyskiej, obcowanie ze śladami przeszłości, ze skarbami jakie pozostawili mieszkańcy tej ziemi. Cenne zabytki architektury gromadzą w swych granicach m. in. miasta: Sandomierz, Kielce, Pińczów, czy też Szydłów. Teren całego Regionu pokrywają liczne zamki, pałace i dwory (Ujazd, Kurozwęki, Sobków, Chęciny), a bogatą kulturę i historię prezentują interesujące muzea, izby pamięci oraz wystawy. W swoistą podroż w czasy Staropolskiego Okręgu Przemysłowego przeniosą Państwa doskonale zachowane zabytki techniki, a kontakt z tradycjami i obrzędami ludowymi zapewni Park Etnograficzny w Tokarni. Nadszarpnięte siły doskonale zregenerują nowoczesne uzdrowiska w Busku i Solcu- Zdroju. Mocnych wrażeń dostarczą natomiast lotniska sportowe w Masłowie i Pińczowie, ośrodki jazdy konnej, spływy kajakowe, wyciągi narciarskie oraz ciekawe imprezy plenerowe. A to jest tylko namiastka atrakcji, które mogą Państwo spotkać odwiedzając Region Świętokrzyski.

www.rot.swietokrzyskie.travel.pl

 


example1 
example1 
example1 

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA


Na terenie Województwa Świętokrzyskiego wyróżniamy dwie Strefy ekonomiczne. Pierwszą z nich jest Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”, która jest zlokalizowana w samym centrum Polski na wydzielonym obszarze przemysłowym. Swoim zasięgiem zajmuje łącznie powierzchnię 612,9051 ha z czego w podstrefach : Starachowice (168,3420 ha - Woj. Świętokrzyskie), Ostrowiec Św. (78,4140 ha - Woj. Świętokrzyskie), Skarżysko Kam (9,6992 ha - Woj. Świętokrzyskie), Końskie (62,6050 ha - Woj. Świętokrzyskie), Stąporków (34,1431 ha - Woj. Świętokrzyskie), Suchedniów (6,6589 ha - Woj. Świętokrzyskie), Morawica (80,3698 ha - Woj. Świętokrzyskie), Szydłowiec (9,1065 ha - Woj. Mazowieckie), Iłża (9,1693 ha - Woj. Mazowieckie), Tułowice (16,7260 ha - Woj. Opolskie), Mniszków (4,0346 ha - Woj. Łódzkie), Puławy (99,6363 ha - Woj. Lubelskie), Sędziszów (17,1010 ha - Woj. Świętokrzyskie), Kielce (16,8994 ha - Woj. Świętokrzyskie). Tereny oferowane inwestorom obejmują zarówno obszary zabudowane obiektami przemysłowymi tj. hale produkcyjne, budynki magazynowe, biurowe, jak też obszary wyposażone w infrastrukturę techniczną, ale bez budynków. W trakcie negocjacji inwestor dokonuje wyboru konkretnego terenu pod potrzeby planowanej inwestycji. SSE "Starachowice" S.A. dokonuje wydzielenia nieruchomości zgodnie z potrzebami konkretnego inwestora. Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie SSE "Starachowice" na podstawie zezwolenia przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego. Minimalna wysokość nakładów inwestycyjnych wynosi 100 000 EURO.

 


Drugą Strefą ekonomiczną działająca na terenie Województwa Świętokrzyskiego jest Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN. Utworzenie strefy na terenie dawnego Województwa Tarnobrzeskiego (obecnie tereny północnej części Województwa Podkarpackiego i południowej części Województwa Świętokrzyskiego) a następnie jej rozszerzenie na tereny miast Radomia, Połańca, Niska, Jasła i Ożarowa Mazowieckiego jest szansą rozwiązania problemów koniecznej restrukturyzacji kilku dużych obszarów przemysłowych. Zasoby udostępniane inwestorom na terenie strefy obejmują tereny inwestycyjne, w znacznej mierze uzbrojone, budynki oraz infrastrukturę techniczną. Właścicielami tego majątku są przedsiębiorstwa działające na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w chwili jej ustanowienia oraz gminy i zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie. Zarządzający prowadzi działania zmierzające do osiągnięcia celów ustanowienia strefy, zgodnie z planem rozwoju i regulaminem TSSE, a w szczególności poprzez: zbywanie na rzecz inwestorów prawa własności nieruchomości i użytkowania wieczystego gruntów położonych na terenie strefy, prowadzenie działań w celu stworzenia warunków wykorzystania infrastruktury w sposób ułatwiający podmiotom gospodarczym działalność produkcyjną i usługową, udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy.

www.sse.com.pl
www.tsse.pl

 


example1 
example1 
example1 


1.0.2.38