Login:
Hasło:


  

Region PODKARPACKI

REGION


Województwo podkarpackie położone jest w południowo-wschodniej części Polski. Od strony południa graniczy na odcinku długości 134 km ze Słowacją, a od strony wschodu z Ukrainą na odcinku długości 236 km. Tym samym jest najdalej na południowy wschód wysuniętym województwem Polski. Od północy i zachodu województwo sąsiaduje z województwami: lubelskim, świętokrzyskim i małopolskim. Północno-zachodnia granica Podkarpackiego opiera się o największą polską rzekę - Wisłę. Podkarpackie zajmuje obszar 17 844 km2, co stanowi 5,7% powierzchni Polski. Około 35% powierzchni porośniętej jest lasem, a prawie 45% objętej zostało różnego formami ochrony przyrody i krajobrazu. Województwo podkarpackie, powstało w wyniku reformy administracyjnej w 1999 r. W skład województwa podkarpackiego wchodzi 21 powiatów ziemskich i 4 grodzkie. Ogółem na terenie Podkarpackiego jest 159 gmin: 16 miejskich, 29 – miejsko-wiejskich i 114 wiejskich. 44 miejscowości ma prawa miejskie. Największe podkarpackie powiaty to: rzeszowski – ziemski (166 tys.), mielecki (136 tys.), dębicki (134 tys.), jasielski (125 tys.), jarosławski (124 tys.) i stalowowolski (116 tys.). Ogółem województwo podkarpackie liczy przeszło 2,1 miliony ludności a średnia gęstość zaludnienia wynosi 118 osób/?km?^2. Według ostatnich danych GUS-u średnia życia w województwie jest najwyższą w Polsce i wynosi odpowiednio: mężczyźni 73 lata

 


kobiety 81 lat. Największym miastem województwa jest jego stolica Rzeszów. Do grona dużych podkarpackich miast należą także: Przemyśl, Stalowa Wola , Mielec, Tarnobrzeg, Krosno, Dębica , Jarosław, Sanok i Jasło. Obszar woj. podkarpackiego obejmuje: środkową część Podkarpacia, w jego obrębie wschodnią część Podkarpacia Północnego (wschodnią część Kotliny Sandomierskiej), zachodnią część Zewnętrznych Karpat Zachodnich, a w ich obrębie wschodnią część Pogórza Środkowobeskidzkiego (w części lub w całości: Pogórze Ciężkowickie, Pogórze Strzyżowskie, Pogórze Dynowskie, Pogórze Przemyskie, Obniżenie Gorlickie, Kotlina Jasielsko-Krośnieńska, Pogórze Jasielskie i Pogórze Bukowskie) i wschodnią część Beskidów Środkowych (Beskid Niski), zachodni skrawek Zewnętrznych Karpat Wschodnich, a w ich obrębie zachodnią część Beskidów Wschodnich (Góry Sanocko-Turczańskie i Bieszczady Zachodnie), niewielki fragment Roztocza. Pod względem historycznym woj. podkarpackie obejmuje południowo-wschodnią część Małopolski. Trzy największe rzeki w województwie to prawe dopływy Wisły: San i Wisłoka oraz dopływ Sanu: Wisłok. Rzeki Strwiąż oraz Mszanka uchodzą do Dniestru i należą do zlewni Morza Czarnego. Wszystkie pozostałe należą do zlewni Morza Bałtyckiego. Rzeki regionu są uważane za jedne z najczystszych w kraju.

 


example1 
example1 
example1 

GOSPODARKA


Trwająca od roku 1989 transformacja gospodarki centralnie sterowanej na gospodarkę rynkową, w której podstawową rolę odgrywają reguły konkurencji i rynku, spowodowała konieczność restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych oraz reformy usług publicznych. Dotyczy to zwłaszcza dużych przedsiębiorstw przemysłowych, historycznie związanych z budową COP-u oraz przekształceń powstałych do tej pory struktur przemysłowych, które znajdą swoje miejsce w gospodarce rynkowej, przy silnej konkurencji przedsiębiorstw państw ekonomicznie rozwiniętych. Ważną rolę w gospodarce województwa podkarpackiego odgrywa przemysł. Udział produkcji przemysłowej w PKB województwa wynosi około 30%. Produkcja ta stanowi także około 5% produkcji przemysłowej kraju. W strukturze gałęziowej przemysłu województwa, dominują przemysły: lotniczy, elektromaszynowy, chemiczny i spożywczy, które wytwarzają łącznie prawie 70% produkcji przemysłowej województwa. Ważną rolę odgrywają także: przemysł szklarski, materiałów budowlanych, drzewny oraz lekki. W strukturze podmiotowej przemysłu dominują duże przedsiębiorstwa sektora publicznego, oraz liczne, małe i średnie zakłady produkcyjno-usługowe. Drugą podstawową gospodarki województwa jest rolnictwo. W porównaniu do reszty kraju, województwo podkarpackie na większości swojego obszaru ma dobre warunki naturalne dla rozwoju rolnictwa. Rolnicza przestrzeń produkcyjna stwarza warunki do rozwoju pracochłonnych kierunków produkcji, w tym zdrowej żywności,

 


oraz przetwórstwa rolno - spożywczego. Dominują małe gospodarstwa rolne o średniej powierzchni 3,5ha. Trzecia podstawowa gałąź gospodarki województwa podkarpackiego to rekreacja-wypoczynek i turystyka. Rozwój gospodarczy regionu zdeterminowany jest położeniem geograficznym. Tutaj krzyżują się arterie komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, oraz regionalnym na kierunkach zachód - wschód, oraz północ - południe. Przez województwo przebiega główna oś komunikacji drogowej z zachodu na wschód, wzmocniona przewidywaną budową autostrady, powiązania komunikacyjne północ - południe, jako przyszłe drogi ekspresowe wiążące kraje nadbałtyckie z południem (Białystok - Lublin - Rzeszów - Koszyce - Bukareszt; Gdańsk - Łódź - Piotrków - Kielce - Rzeszów - Barwinek) i lotniska: w Rzeszowie, Mielcu, Krośnie i Turbii. Wzrost gospodarczy wspomaga całe otoczenie o charakterze usługowo - handlowym oraz instytucje otoczenia biznesu, związanymi m.in. z wymianą handlową międzynarodową, szczególnie z Ukrainą i Słowacją. Wymienione elementy zagospodarowania przestrzennego województwa oraz ich miejsce i znaczenie w gospodarce przestrzennej kraju wskazuje, że pozycja społeczno - gospodarcza województwa podkarpackiego jest znaczna. Przejawia się to szczególnie w jego funkcjach usługowych na rzecz innych obszarów Polski, co wynika z produkcyjnego i usługowego potencjału województwa o znaczeniu krajowym.

 


example1 
example1 
example1 

TURYSTYKA


Podkarpacie jest jednym z najmniej zurbanizowanych województw w Polsce i jednym z najczystszych ekologicznie regionów kraju. Na terenie województwa znajdują się góry Beskidu Niskiego - to najniższe, ale za to najbardziej rozległe pasmo Beskidów, które ciągnie się od Przełęczy Tylickiej po Łupkowską. Niezbyt wysokie szczyty (najwyższy to Lackowa - 997 m), łagodne stoki gęsto porośnięte lasami, zamieszkałymi przez dziką zwierzynę i rzadkie gatunki ptaków oraz malownicze przełomy rzek, wychodnie skalne i liczne jaskinie przyciągają turystów swym urokiem i tajemniczością. Bieszczady - te położone na pograniczu ze Słowacją i Ukrainą malownicze góry, mimo wdzierającej się zeŹwsząd cywilizacji, pozostają nadal jednym z ostatnich dzikich zakątków Europy. To właśnie tu spotkać można żubra czy rysia, usłyszeć ryk jeleni i wycie wilków, tu też zadziwia bogata roŹślinność, a widoki, jakie rozciągają się z połonin oraz z najwyższych bieszczadzkich szczytów (m.in. z Tarnicy - 1346 m i Halicza - 1333 m), zachwycają każdego. Swoistą atrakcją jest szczyt Kremenaros, na którym zbiegają się granice trzech państw: Polski, Ukrainy i Słowacji. Znajduje się tu również Pogórze Karpackie, oraz nizina Kotliny Sandomierskiej i część południowego Roztocza. Województwo podkarpackie jest regionem, na terenie którego od wieków przenikały się różne kultury, tradycje i religie. Obok Polaków i Żydów żyli tu również Łemkowie, Bojkowie, Ukraińcy, Wołochowie i Słowacy. Dziś o tej niezwykłej wielokulturowości świadczą głównie zabytki architektury sakralnej (kościoły, cerkwie i synagogi). Przetrwało tu

 


również wiele dawnych zwyczajów i obrzędów, które przypominane są podczas różnego rodzaju imprez folklorystycznych. Krajobrazu Podkarpacia dopełnia piękna zabytkowa architektura miast i miasteczek oraz pałace i zamki znanych polskich rodów arystokratycznych. Dzięki swym licznym walorom: bogactwu flory i fauny, ciekawym szlakom turystycznym, pięknym krajobrazom i architekturze oraz oryginalnej kuchni regionalnej, województwo podkarpackie jest jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów Polski. Województwo podkarpackie rozciąga się obecnie na terenach, które w dawnych czasach wchoŹdziły w skład m.in. województw ruskiego i bełskiego, należących do Korony Królestwa Polskiego. Dziedzictwo historyczne województwa podkarpackiego znajduje swoje odzwierciedlenie w jego herbie. Na czerwono-błękitnej tarczy, po lewej stronie herbu widnieje srebrny gryf z koroną na głowie, symbolizujący wpływy województwa bełskiego, po prawej natomiast znajduje się wizerunek złoŹtego Iwa, również w koronie - symbol dawnego województwa ruskiego ze stolicą we Lwowie. Nad gryfem i lwem, wspinającymi się przednimi łapami do góry, widnieje srebrny krzyż kawaler-ski, łączący oba te symbole. Krzyż ten to główny element herbu Rzeszowa - stolicy województwa podkarpackiego (był on w herbie miasta już od co najmniej XV w.). Herb województwa umieszczany jest m.in. na budynkach, będąŹcych siedzibami władz woje-wództwa, na fladze i pieczęciach urzędowych oraz na tablicach ustawionych na jego granicach.

 


example1 
example1 
example1 

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA


Podkarpacie może zaoferować wiele potencjalnym inwestorom chcącym inwestować na terenie województwa podkarpackiego. Powstała tu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC, Łączny obszar mieleckiej strefy wynosi 786,8 ha. • Mielec ( 604,5 ha) • Podstrefa Dębica (13 ha) • Podstrefa Gorlice (21,1ha) • Podstrefa Sanok (14 ha) • Podstrefa Pustków (6,9 ha) • Podstrefa Jarosław (14,3 ha) • Podstrefa Leżajsk (58,4 ha) • Podstrefa Laszki (4,4 ha) • Podstrefa Zagórz (2,7 ha) • Podstrefa Głogów Małopolski (38,1ha) • Podstrefa Ostrów (4 ha ) • Podstrefa Lubaczów (5,4 ha) Specjalna Strefa Ekonomiczna WISŁOSAN, Obszary w TSSE WISŁOSAN – 1 212,83 ha • Tarnobrzeg (119,81 ha) • Stalowa Wola (239,32 ha) • Nowa Dęba (150,15 ha) • Radom (110,24 ha) • Staszów (104,12 ha) • Jasło (34,34 ha) • Wrocław-Kobierzyce (410,68 ha) • Przemyśl (12,60 ha) • Wojnicz (11,90 ha) • Janów Lubelski (15,13 ha) • Siedlce (4,5 ha) Podkarpacki Park Naukowo-Techniczny, obszar działania dzieli się na 3 strefy: - Strefa S1 - Jasionka - Strefa S2 - Rogoźnica - Strefa S3 - Preinkubator Akademicki, Park Przemysłowy Gminy Leżajsk, oferujące atrakcyjne warunki terenowe jak i ulgi podatkowe dla inwestorów. Na terenie Podkarpacia działają liczne stowarzyszenia skupiające licznych producentów z różnych branż celem wspierania rozwoju gospodarczego regionu np. Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza - AVIATION VALLEY.

 


Województwo posiada zaplecze naukowe w postaci uczelni wyższych Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz wielu innych uczelni i szkół technicznych oraz zawodowych pozwalających kształcić wykwalifikowaną kadrę na potrzeby powstających na Podkarpaciu firm. Na Podkarpaciu znajduje się doskonała dla rozwoju gospodarczego infrastruktura komunikacyjna, znajdują się tu lotniska w tym rozbudowywane lotnisko międzynarodowe w Jasionce. Łączą się tu główne trakty komunikacyjne w kierunku Ukrainy i Słowacji , powstają nowe drogi oraz łączące wschód z zachodem oraz północ i południe Polski, autostrady. W województwie podkarpackim działa z powodzeniem wiele firm znanych w całej Polsce i na świecie między innymi Zelmer S.A. lider małego AGD w Polsce , który zainwestował w nowy zakład w jednej ze stref ekonomicznych; Asseko Poland S.A. lider rynku informatycznego w Polsce; WSK PZL Rzeszów S.A. zajmujący się produkcją komponentów lotniczych i kompletnych jednostek napędowych; Huta Stalowa Wola producent maszyn do robót drogowych i ziemnych oraz sprzętu dla wojska czy PZL Mielec produkujący śmigłowce BLACK HAWK i wiele innych. Na terenie specjalnych stref ekonomicznych inwestuje wiele zagranicznych firm między innymi MTU Aero lider przemysłu lotniczego oraz BorgWarner Turbo& Emissions Systems.

 


example1 
example1 
example1 
                                                                                                                                    Źródło: www.wrotapodkarpackie.pl


1.0.2.38