Login:
Hasło:


  

Region PODLASKI

REGION


Województwo podlaskie jest jedną z 16 jednostek podziału administracyjnego Polski. W województwie podlaskim jest 40 miast. Województwo podlaskie jest najbardziej wysuniętym na północny-wschód województwem Polski. Graniczy w związku z tym z dwoma państwami: Białorusią na wschodzie (260 km) i z Litwą na północy (104 km). Od północnego zachodu sąsiaduje z województwem warmińsko-mazurskim, zaś od zachodu i południowego zachodu – z województwem mazowieckim. Zajmuje obszar 20187 km2, co stanowi 6,5% powierzchni kraju i plasuje je na 6 miejscu wśród wszystkich województw Polski. Podlaskie sąsiaduje z trzema innymi województwami: mazowieckim, warmińsko-mazurskim oraz lubelskim. Podlaskie podzielone jest na 17 powiatów, w tym 3 powiaty grodzkie – Białystok, Suwałki, Łomża oraz 118 gmin. Stolicą jest miasto Białystok, liczący prawie 300 tysięcy mieszkańców. Pozostałe większe miasta regionu to Suwałki (ok. 70 tys. mieszkańców) i Łomża (ok. 63 tys. Mieszkańców). Do atutów regionu możemy zaliczyć tranzytowe położenie, czyste ekologicznie rolnictwo, wysoki poziom przetwórstwa rolno-spożywczego, dobry układ sieci komunikacyjnych, zaplecze naukowe które może kształcić fachowe kadry, oraz rozwój współpracy trans granicznej i współpracy z aglomeracja warszawską. W regionie jest 11 przejść granicznych. To tędy odbywa się główny ruch tranzytowy z północy Europy, na jej południe i zachód. Drogowe przejścia graniczne na granicy polsko – białoruskiej znajduje się w Kuźnicy Białostockiej, Bobrownikach oraz w Połowce.

 


Natomiast drogowe przejścia graniczne na granicy polsko – litewskiej położone są w Ogrodnikach i Budzisku. W podlaskim od wieków żyją obok siebie Polacy, Białorusini, Tatarzy, Rosjanie, Żydzi. Obszar dzisiejszego województwa podlaskiego był niegdyś typową krainą graniczną, gdzie przenikały i ścierały się wpływy polskie, ruskie, jaćwieskie i krzyżackie, a później również litewskie. Po wojnie obszar ten uszczuplony został o tereny przyłączone do ZSRR, natomiast powiększony o powiat łomżyński oraz trzy powiaty leżące w powojennych Prusach: Ełk, Gołdap i Olecko. Taki układ pozostał do roku 1999, kiedy to reforma połączyła trzy województwa: białostockie, łomżyńskie i suwalskie w jedno- podlaskie. Ciągłe przemiany terytorialne miały istotny wpływ na architekturę i obiekty historyczne. Województwo zacieśnia współpracę z krajami basenu Morza Bałtyckiego w ramach Związku Transgranicznego Euroregion „Niemen” (Polska, Litwa i Białoruś), a także z regionami zaprzyjaźnionymi: Trento, Lombardia, Bolzano – Górna Adyga (Włochy), Burgundia (Francja), Häme (Finlandia), Nadrenia Północna Westfalia (Niemcy) i Värmländ (Szwecja). Do dzisiaj zachowały się w województwie podlaskim naturalne krajobrazy, puszcze i lasy, jeziora oraz doliny rzek. O wyjątkowych walorach przyrodniczych regionu w skali Polski i Europy świadczą zespoły i elementy środowiska naturalnego objętego ochroną. W regionie są cztery parki narodowe: Białowieski, Biebrzański, Narwiański i Wigierski Park Narodowy.

 


example1 
example1 
example1 

GOSPODARKA


Gospodarka województwa podlaskiego to przede wszystkim przemysł spożywczy, lekki, drzewny, budowlany i maszynowy. W podlaskim działają obecnie duże zakłady zajmujące się przetwórstwem mleka, mięsa, drobiu i zbóż, a funkcjonujące w oparciu o nowoczesne technologie mleczarnie należą do największych i najnowocześniejszych w kraju. Według danych GUS na Podlasiu zarejestrowanych jest 91 tys. podmiotów gospodarczych (poza rolnictwem) z czego 32,3% to handel i naprawy, 12,7%- obsługa nieruchomości, 10,2%- budownictwo, 9,3%- przetwórstwo przemysłowe i 8%- transport. Gospodarka regionu w istotnym stopniu opiera się także na rolnictwie, które niemal całkowicie należy do sektora prywatnego. Struktura zatrudnienia w rolnictwie to 24% pracujących. Niezwykłość produktów rolnych pochodzących z Podlasia polega w znacznej mierze na tym, że powstają one na jednym z najczystszych ekologicznie obszarów Polski (Zielone Płuca Polski). Między innymi dzięki temu są one bardzo popularne na wymagających rynkach państw wchodzących w skład Unii Europejskiej. Dlatego rozwój gospodarczy regionu musi gwarantować zachowanie czystości środowiska naturalnego. W województwie podlaskim funkcjonuje 120,1 tys. gospodarstw rolnych. W stosunku do roku 1996 w woj. podlaskim wzrosło pogłowie bydła, szczególnie krów dojnych. Dużym, doskonale wykorzystywanym przez rolników, atutem naszego województwa jest największa w kraju powierzchnia użytków zielonych, co wyznacza nam kierunek rozwoju. W województwie podlaskim

 


Województwo podlaskie to też idealne miejsce dla inwestorów. Kilkanaście wyższych uczelni zapewnia silne i bogate zaplecze wykształconych specjalistów, a przygraniczne położenie daje szanse na efektywną współpracę z sąsiadami. Podlaskie to także lider w wykorzystaniu unijnego wsparcia, które przeznaczane jest na budowę infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Stolica – Białystok to największy ośrodek przemysłowy oraz centrum kulturalne i naukowe regionu. Działa tu większość instytucji kultury i uczelni wyższych, w tym: teatry, filharmonia, muzea, uniwersytet, akademia medyczna, politechnika, wyższe szkoły ekonomiczne. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie mieszkańca woj. podlaskiego w I kwartale 2011 r. wynosiło 3079,20 zł, co lokowało je na X miejscu względem wszystkich województw. W końcu czerwca 2011 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie obejmowała ok. 61,2 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 12,6%. Województwo podlaskie dostarczyło w 2008 roku 2,3% PKB Polski. Wynik ten plasuje województwo na 14 miejscu. Dynamika wzrostu PKB kształtuje się na poziomie 144% przy średniej dla Polski 158%.

 


example1 
example1 
example1 

TURYSTYKA


Położenie województwa podlaskiego na obszarze Zielonych Płuc Polski, jego zróżnicowane ukształtowanie oraz nieocenione zasoby przyrodnicze są magnesem przyciągającym turystów. Podlasie to najmniej zanieczyszczony i najbardziej obfity w przyrodę region Polski. Zieleń i piękne widoki dostępne są praktycznie wszędzie. Możemy tu spotkać największe skupiska zwierząt, m.in.: żubry, bociany oraz rzadkie gatunki ptaków. Najcenniejszym obiektem przyrodniczym jest unikatowy na skalę europejską Biebrzański Park Narodowy. Na terenie województwa znajdują się znane polskie puszcze: augustowska, knyszyńska i białowieska. Ostatni lodowiec zostawił tutaj wiele jezior: z jednej strony największe po Mazurach pojezierze regionu Puszczy Augustowskiej, z drugiej strony najgłębsze w Europie Środkowej, pięknie położone jeziora w Suwalskim Parku Krajobrazowym i Wigierskim Parku Narodowym. Województwo przecina majestatycznie płynący Bug. Znajduje się również tu nieujarzmiona, polska Amazonia” czyli Narew. Wędrówkę po Podlasiu i Suwalszczyźnie ułatwia ponad 3000 km dobrze oznakowanych szlaków turystycznych. Na Podlasiu największą popularnością cieszą się: spływy kajakami, tratwami, szlaki konne przez puszcze, amatorzy mocnych wrażeń korzystają z balonu, samolotu lub motolotni.

 


Województwo Podlaskie to ciekawa historia na styku przenikających się kultur, bogate tradycje, spuścizna materialna i niematerialna. Turyści mogą tu spróbować tradycyjnych regionalnych potraw takich jak: Bliny, Mrowisko, Chleby domowego wypieku, Sękacz, Piróg, Kołduny, Bigos, Chłodnik, Sery , Rejbak, Barszcz wiejski, Żur oraz Babka ziemniaczana.. Mieszkańcy szczycą się wieloma umiejętnościami, można tu podziwiać ich rękodzieło oraz samemu spróbować upiec sękacza, utkać tkaninę czy ulepić naczynie z gliny. Województwo Podlaskie ma bardzo dobrze rozbudowaną bazę noclegową: można zatrzymać się w gospodarstwie agroturystycznym, które proponuje wiele ciekawych atrakcji lub zakwaterować się w licznych pensjonatach i hotelach. Na terenie Podlasia organizowane są imprezy o różnym charakterze takie jak: Międzynarodowy Konkurs Skoków na Nartach Wodnych, Rolnicze Targi w Szepietowie, Wojewódzkie Dożynki. Do najcenniejszych zabytków architektury należą: pałac Branickich w Białymstoku, Kanał Augustowski, Klasztor w Wigrach, zespół zabudowy skarpy nadbużańskiej w Drohiczynie, zabudowa miasteczek takich jak: Choroszcz, Krynki, Tykocin, Sejny, Supraśl, Suraż

 


example1 
example1 
example1 

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA


Województwo Podlaskie położone jest w północno-wschodniej Polsce, graniczy z Litwą i Białorusią. Jest to region o charakterze rolniczym z dynamicznie rozwijającym się sektorem spożywczym, a w szczególności przetwórstwem mleka, mięsa, drobiu oraz zbóż, a także z sektorami: lekkim, drzewnym, budowlanym i maszynowym. Do atutów Podlasia można zaliczyć między innymi położenie w geograficznym centrum Europy oraz w Unii Europejskiej. Odgrywa to zasadniczą rolę zarówno w transporcie lokalnym jak i międzynarodowym. Na obszarze województwa jest wiele tranzytowych dróg szybkiego ruchu, z których najważniejszą jest trasa Warszawa-Helsinki i Berlin- Warszawa-Grodno- Sankt Petersburg. Największe w regionie uczelnie wyższe takie jak Uniwersytet w Białymstoku oraz Politechnika tworzą kapitał ludzki. Duży areał użytków zielonych stwarza warunki do hodowli bydła, głownie mlecznego. Ze względu na dogodne uwarunkowania dla chowu zwierząt istnieją możliwości rozwoju produkcji energii odnawialnej. Podlasie charakteryzuje się stosunkowo wysokim poziomem innowacyjności w porównaniu do osiągniętego poziomu rozwoju gospodarczego. Niskim kosztom pracy towarzyszy relatywnie wysoka wydajność pracy.

 


Dodatkowym atutem województwa podlaskiego są wysoko oceniane przez Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego uczelnie takie jak Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Uniwersytet w Białymstoku- Wydział Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Fizyki. Preferencyjne warunki prowadzenia działalności gospodarczej występują w województwie m.in. w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej obejmującej tereny gminy Suwałki, miasta Białystok, miasta Grajewo, miasta Suwałki. Powiatowe Urzędy pracy dają możliwość uzyskania dofinansowania na otwarcie własnych działalności gospodarczych oraz na utworzenie stanowisk pracy. Można również składać wnioski o zatrudnienie stażystów. Liczne samorządowe jednostki organizacyjne udzielają ulg podatkowych od nieruchomości i środków transportu. Na terenie województwa organizowanych jest wiele targów i konferencji mających na celu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa m.in. coroczne Targi Pracy- Job Days organizowane przez Fundację Porozumienia Uczelni Białostockich wraz ze Studenckim Kołem Biznesu Politechniki Białostockiej. Na terenie Podlasia jest wiele terenów do sprzedaży lub pod dzierżawę pod Inwestycje.

 


example1 
example1 
example1 


1.0.2.38